ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
    -:ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ:-
 
 ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ 
          ᱟᱵ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ,
 ᱵᱟᱦᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ  ᱩᱨᱩᱢ
          ᱟᱵ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱾
  ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮᱨᱮᱢ ᱚᱲᱟᱜᱟᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ
         ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱥᱟᱞᱮᱫ ᱫᱚᱢ,
  ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱨᱟᱥᱟ ᱪᱮᱯᱮᱡ ᱞᱟ.ᱜᱤᱫ
         ᱩᱨᱩᱢ ᱟᱥᱟ ᱞᱮᱫ ᱫᱚ ᱾
  ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ
         ᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱨᱩ,
   ᱚᱱᱟ  ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟ
         ᱜᱚᱥᱚ ᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱩᱨᱩ ᱾
    ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱤᱨᱩ ᱪᱮᱬᱮ
          ᱵᱟᱪᱷᱮᱢ ᱨᱟᱜᱽ,
    ᱚᱱᱟ  ᱵᱟᱦᱟ ᱧᱮᱞ  ᱛᱮ ᱩᱨᱩ
         ᱵᱟᱪᱷᱮᱢ ᱫᱟᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾