ᱦᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

Heena Sidhu
Heena Sidhu, promo for 2014 CWG.jpg
Personal information
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹ  ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱱᱟᱹᱜᱟᱹᱨᱤ Indian
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱒᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱑᱙᱘᱙ (1989-08-29) (᱒᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
Ludhiana, Punjab, India
ᱵᱟᱥᱟ Mumbai, India[᱑]
ᱥᱮᱪᱮᱫ Bachelor of Dental Surgery
Alma mater Yadavindra Public School, Patiala
Gian Sagar Dental College.
ᱠᱟᱹᱢᱤ Sportsman (Shooter)
ᱩᱥᱩᱞ 163 cm (5 ft 4 in) (As of April 2013)
ᱦᱟᱢᱟᱞ 50.5 kg (111 lb) (As of April 2013)
ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ
Ronak Pandit (m. ᱒᱐᱑᱓)
Sport
ᱨᱮᱸᱠ No.1 (7 April 2014)

ᱦᱤᱱᱟ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱒᱙ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱑᱙᱘᱙) ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱩᱴᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱐᱗ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱑᱔ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱡ ᱣᱟᱨᱞᱰ ᱨᱮᱸᱠᱤᱝᱜ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱢᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱥᱩᱴᱚᱨ ᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱾.[᱒] ᱒᱐᱑᱓ ᱨᱮ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱤᱮᱥᱮᱥᱮᱯᱷ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱠᱚᱯ ᱑᱐ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱮᱵᱷᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱑᱐ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱒᱐᱓ᱹ᱘ ᱨᱮ ᱣᱟᱨᱞᱰ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱞᱮᱫᱼᱟ ᱾[᱓] ᱥᱤᱸᱫᱷᱩ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱰᱤ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱿

ᱡᱤᱭᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱓ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱰᱮᱱᱴᱟᱞ ᱥᱚᱨᱡᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱿ [᱔] ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱜᱷᱮᱞᱚᱱᱰ ᱥᱩᱴᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ᱟᱡ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱑᱐ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱩᱴᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱡ ᱠᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱺᱫᱷᱩᱠ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱰᱚᱦᱤ ᱡᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱗ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱓ ᱨᱮ ᱥᱤᱸᱫᱷᱩ ᱨᱳᱱᱟᱠ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱥᱟᱶ ᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱮᱱᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫ ᱥᱩᱴᱚᱨ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱡᱤᱡ ᱠᱳᱪ ᱦᱚᱸᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱔] ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱳᱨᱮᱜᱟᱶ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱠᱟᱱᱟᱭ[᱕]

ᱠᱮᱨᱤᱭᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱒᱐᱐᱖ ᱨᱮ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱟᱡ ᱯᱟᱛᱤᱭᱟᱞ ᱠᱞᱚᱵ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱚᱦᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱫᱚᱲ ᱨᱮ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾[᱔]

᱒᱐᱐᱙ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱟᱭᱤ ᱮᱥᱮᱥᱮᱯᱷ ᱵᱮᱱᱡᱤᱝ ᱦᱮᱯᱨᱟᱮ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱨᱩᱯᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱱᱟᱭ [᱖]. ᱠᱨᱮᱞᱟ ᱱᱮᱥᱱᱟᱞ ᱪᱚᱢᱯᱭᱟᱱᱥᱤᱯ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱑᱐ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾

ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱟᱱᱱᱩ ᱨᱟᱡ ᱥᱤᱝ ᱟᱨ ᱥᱳᱱᱤᱭᱟ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱳᱢᱮᱱ ᱯᱮᱭᱟᱨ ᱑᱐ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟᱠᱚ .[᱗] ᱟᱡ ᱮᱠᱞᱟ ᱦᱟᱜ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱨᱩᱯᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟ.[᱔]

᱒᱐᱑᱒ ᱞᱚᱱᱰᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱨ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟᱭ [᱘][᱙] [᱑᱐]

᱒᱐᱑᱓ ᱢᱭᱩᱱᱤᱠ ᱡᱚᱨᱢᱟᱱᱤ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱥᱚᱱᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱾[᱑᱑] ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱯᱨᱟᱮ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱥᱚᱨᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱡᱳᱨᱟᱱᱟ ᱟᱨᱩᱱᱚᱵᱷᱤᱠ ᱟᱨ ᱭᱩᱠᱨᱮᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱚᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚᱥᱛᱮᱵᱤᱪ᱒᱐᱓ᱹ᱘ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱮ ᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟᱭ [᱑᱒]


᱒᱐᱑᱘ ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱚᱱᱣᱮᱞᱛᱷ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱑᱐ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱮᱵᱷᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱨᱩᱯᱟᱹ ᱒᱘ ᱢᱤᱴᱚᱨ ᱮᱭᱟᱨ ᱯᱤᱥᱴᱚᱞ ᱮᱵᱷᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱷᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱿[᱑᱓]

ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱘ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱔ ᱨᱮ ᱥᱤᱱᱫᱷᱩ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱟᱣᱟᱨᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱦᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ .[᱑᱔]

ᱥᱟᱹᱜᱷᱤᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Nandakumar Marar (2014-02-05). "ISSF cover girl Heena Sidhu says performance matters". The Hindu. Retrieved 2014-04-12. 
 2. "Shooter Heena Sidhu claims numero uno spot in 10 m air pistol Rankings". Post.jagran.com. 2014-04-07. Retrieved 2014-04-12. 
 3. Firstpost. "ISSF ratifies Heena Sidhu's world pistol record". Firstpost. Retrieved 2014-04-12. 
 4. ᱔.᱐ ᱔.᱑ ᱔.᱒ ᱔.᱓ "Shooting | Athlete Profile: Heena SIDHU - Gold Coast 2018 Commonwealth Games". results.gc2018.com (in English). Retrieved 2018-08-18. 
 5. "Gold medal-winning shooter Heena Sidhu on her struggles, husband s support". mid-day (in English). 2017-10-29. Retrieved 2018-04-18. 
 6. "With World Cup silver, Sidhu comes of age". Indian Express. 2009-04-22. Retrieved 2014-04-12. 
 7. "Heena Sidhu, Anu Raj Singh bag gold in shooting". NDTV. 12 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2010. Archived from the original on 15 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2010. Retrieved 13 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2010. 
 8. "Results of 52nd National Shooting Championships in Kerala". Indianshooting.com. Retrieved 2014-04-12. 
 9. Rowland, Caroline (2013-05-30), First, John Orozco, Heena Sidhu, David Rudisha, retrieved 2018-03-16 
 10. "London 2012: Caroline Rowland's 'First' to Chronicle 12 Competitors' Stories at the Olympics". The Hollywood Reporter. 2012-07-13. Retrieved 2014-04-12. 
 11. "Heena Sidhu beats World Champion to clinch Gold in Shooting World Cup finals | India at Sports". Indiaatsports.in. 2013-11-11. Retrieved 2014-04-12. 
 12. "Indian Shooter Heena Sidhu Will Appear On Cover Page of ISSF Journal". Womenpla.net. 2014-01-03. Retrieved 2014-04-12. 
 13. Express Web Desk (10 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2018). "CWG 2018: Heena Sidhu breaks Commonwealth Games record, wins 11th gold for India". The Indian Express. IE Online Media Services Pvt Ltd. Retrieved 10 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2018. 
 14. "Heena Sidhu Profile, Stats, Record: Heena Sidhu breaks CWG record to clinch gold medal in Women's 25m Pistol in Gold Coast". The Indian Express. 1 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2018. Retrieved 18 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2018. 

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]