ᱦᱮᱢᱚᱨᱟᱭᱤᱰᱥ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱦᱮᱢᱚᱨᱟᱭᱤᱰᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱩᱫᱟ ᱱᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱝᱣᱟᱦᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱟᱹᱠᱤᱞ ᱟᱵᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱟᱞ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱵᱟᱛ ᱥᱮ ᱵᱟᱵᱟᱛ ᱦᱩᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱵᱟᱛ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱜᱽ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱚᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱟᱨ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱚᱪ ᱟᱠᱛᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱪᱟᱢᱠᱟᱣ ᱟᱨᱟᱜ ᱢᱟᱞᱟᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱤᱧᱡᱤᱱ ᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱱᱟᱥ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱡᱚᱨᱚᱜ‌ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱢᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱣᱟᱥᱤᱨ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞ ᱴᱮᱭᱜᱽ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]