ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ ᱟᱨᱵᱤ: رمضان) ᱨᱚᱢᱫᱟᱱ᱾ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱯᱚᱧᱡᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱮ ᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱸᱫᱚ᱾ ᱦᱟᱡᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱳᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱨᱳᱡᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱲᱮ ᱱᱚᱝ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱨᱳᱡᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱫᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]