Jump to content

ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ(ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱨᱚᱢᱡᱟᱱ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱨᱟᱢᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱯᱚᱧᱡᱤᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱙ ᱟᱱᱟᱝ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱡᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱵᱤᱛᱨᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱨᱡ ᱥᱤᱠᱱᱟᱸᱛ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱥᱤᱢᱨᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱞᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱧᱩᱨ ᱡᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱷᱩᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱨᱚᱛ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱨᱵᱤ ᱛᱮ ᱥᱤᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱜᱮ ᱨᱳᱡᱟ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱠᱟᱦᱟᱱᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱑᱐ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ (ᱵᱤᱡᱚᱲᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ) ᱞᱟᱭᱞᱟᱛᱩᱨ ᱠᱚᱫᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ-ᱟ᱾ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱚᱛᱟᱸᱜᱤᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱛᱤᱣᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱩᱛᱛᱚᱢ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱣᱟ᱾ ᱦᱟᱫᱤᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱭᱞᱟᱛᱩᱨ ᱠᱚᱫᱚᱨ ᱤᱵᱟᱫᱚᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ(᱘᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱔ ᱪᱟᱸᱫᱚ) ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱵ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ-ᱟ᱾

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱵᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱷᱟᱸᱪ:Tfm/dated