Jump to content

ᱨᱮᱢᱵᱨᱟᱱᱴ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱨᱮᱢᱵᱨᱟᱱᱴ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱑᱕ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱖᱐᱖

ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ

ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱔ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱑᱖᱖᱙

ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ

ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩ Danaë, 1636

Jacob de Gheyn III, 1632

Anatomy Lesson of

Dr. Nicolaes Tulp, 1632

Belshazzar's Feast, 1635

Night Watch, 1642

ᱨᱮᱢᱵᱨᱟᱱᱴ ᱦᱟᱨᱢᱮᱱᱥᱡᱩᱱ ᱵᱷᱚᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ (/ˈrɛmbrænt, -brɑːnt/; Dutch: [ˈrɛmbrɑnt ˈɦɑrmə(n)soːn vɑn ˈrɛin] ( listen); ᱑᱕ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱖᱐᱖ – ᱔ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱑᱖᱖᱙) ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱜᱚᱴᱟ ᱤᱭᱨᱳᱯ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱑᱗ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱱᱮᱢᱮ ᱫᱚᱦᱚᱣ ᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱛᱟᱭ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]