ᱩᱛᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱩᱛᱩ
A variety of vegetable curries from India
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢKuzhambu
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶIndian subcontinent
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛWorldwide
ᱢᱩᱬ ᱤᱱᱜᱨᱤᱰᱮᱸᱴSpices, herbs, usually fresh or dried hot peppers/chillies

ᱩᱛᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱥᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱥᱟᱝ, ᱡᱤᱨᱟᱹ, ᱟᱫᱦᱮ, ᱨᱟᱹᱥᱩᱱ, ᱯᱮᱸᱭᱟᱡᱽ, ᱢᱟᱹᱨᱤᱪ ᱠᱚ ᱠᱩ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱮ ᱡᱤᱞ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ᱾

ᱟᱫᱚ ᱩᱛᱩ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱩᱛᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱛᱚ ᱴᱚᱞᱟᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱛᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱩ ᱡᱚᱢᱟ᱾ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱥᱮ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱩᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨ, ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱨᱮ ᱜᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱩ ᱠᱚ ᱠᱩ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ᱾ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱠᱩ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱟᱹᱢᱨᱩ, ᱥᱟᱝ, ᱵᱟᱹᱰᱜᱩ, ᱥᱚᱜᱚᱛ, ᱨᱩᱸᱰᱟᱹ, ᱵᱤᱡᱤ, ᱜᱩᱰᱩ, ᱜᱚᱝᱦᱟ, ᱨᱚᱠᱚᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱛᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ᱾

ᱫᱤᱠᱩ ᱩᱛᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱠᱩ ᱡᱚᱢᱟ᱾ ᱩᱛᱩ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]