Jump to content

ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱣᱤᱠᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
{{{name}}} or {{PAGENAME}}
ᱨᱮᱫ:ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ-ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱣᱤᱠᱤ-ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱣᱤᱠᱤ.webm
ᱠᱚᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ
ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱨᱟ
ᱦᱚᱨᱟ ᱑ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ
ᱦᱚᱨᱟ ᱒ᱠᱚᱢᱢᱚᱱᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮᱢᱮ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ WP:ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱣᱤᱠᱤ ᱥᱠᱨᱤᱯᱴ (script) ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ
{{ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱣᱤᱠᱤ}}

==ᱩᱯᱨᱩᱢ==

ᱢᱩᱬ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱾

[[File:_INTRO_IMAGE_|100px|left|]]
{{clear}}

==ᱵᱩᱴᱟᱹ==

ᱢᱩᱬ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ

[[File:_DETAIL_IMAGE_|100px|left|]]
{{clear}}