Jump to content

ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

{{Infobox settlement |name = Chongqing |other_name = Chungking, Ch'ung-ch'ing |native_name = 重庆市 |native_name_lang = zh-Hans |settlement_type = Municipality |total_type = Municipality |image_skyline = Chongqing montage 2019.png |image_caption = Clockwise from top: Yuzhong District skyline, Chongqing Rail Transit Line 2 running along Jialing River, bridges under construction in Fengdu County, Chongqing Art Museum, and Hongya Cave (洪崖洞) |image_seal= |image_map = Map |image_map1 = Chongqing in China (+all claims hatched).svg |map_caption1 = Location of Chongqing Municipality within China |seat_type = Municipal seat |seat = Yuzhong District |subdivision_type = Country |subdivision_name = People's Republic of China |established_title = Settled |established_date = c. 316 BC |parts_type = Divisions
 - County-level
 - Township-level |parts =
25 districts, 13 counties
1259 towns, townships, and subdistricts |government_type = Municipality |leader_title = CPC Secretary |leader_name = Chen Min'er |leader_title1 = Mayor |leader_name1 = Tang Liangzhi |leader_title2 = Congress chairman |leader_name2 = Zhang Xuan [zh] |leader_title3 = Conference chairman |leader_name3 = Wang Jiong |area_total_km2 = 82403 |area_land_km2 = |area_water_km2 = |area_blank1_title = Built up area |area_blank1_km2 = 5,472.8 |area_footnotes = [᱑] |elevation_max_m = 1709.4 |elevation_m = 244 |elevation_footnotes = |population_total = 31,018,000 |population_footnotes =[᱒] |population_as_of = 12 31 2018 |population_density_km2 = auto |population_urban = 22,251,500ᱪᱷᱟᱸᱪ:NoteTag[᱓] |population_density_urban_km2 = auto |population_density_metro_km2 = auto |population_metro_footnotes = |population_blank1_title=Built up area |population_blank1=8,750,000<ref name="ifeng">{{cite news |script-title=zh:重庆主城常住人口850万 户籍人口664.59万人 |url=http://news.ifeng.com/a/20170223/50725226_0.shtml |accessdate=20 July 2019 |publisher=ifeng.com |language=zh-cn |archive-url=https://web.archive.org/web/20190720062251/http://

ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱝ (ᱪᱤᱱᱟ ᱞᱤᱯᱤ: 重庆) ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱪᱩᱝᱠᱤᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱚᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱡᱟᱫᱟ ᱵᱤᱥᱤᱥᱴᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱡᱟᱨᱤ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤᱛᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱫᱚ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱘᱒᱐᱐᱐ ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱪᱷᱩᱭᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱥᱟ-ᱟᱱᱤᱥ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱯᱮᱭ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ-ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱫᱚ ᱦᱩᱱᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱭᱪᱳ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱒᱐᱑᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ-ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱦᱚᱨ-ᱨᱮ ᱓ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱞᱟᱨᱮ ᱑ ᱠᱳᱴᱤ ᱘᱓ ᱞᱟᱠᱷ ᱜᱮ ᱯᱳᱣᱨᱳ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ᱾ ᱟᱨ ᱘᱕ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱢᱩᱞ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱥᱜ ᱯᱷᱩᱞᱤᱝ ᱮᱞᱟᱠᱟ, ᱚᱣᱟᱱᱪᱳ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱪᱷᱤᱭᱮᱱᱪᱤᱭᱥᱝ ᱮᱞᱟᱠᱟᱠᱚ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱤᱢᱩᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱒᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱳᱣᱨᱳ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱘ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱣᱱᱴᱤ ᱟᱨ ᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱚᱥᱟᱥᱤᱨ ᱠᱟᱣᱱᱴᱤ ᱢᱮᱵᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱱᱥᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱹᱠᱷᱤᱱ-ᱯᱩᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱤᱭᱟᱝ (ᱤᱭᱟᱝᱥᱮ) ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱛᱩ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ, ᱦᱮᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱱᱤᱡᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱟᱧᱪᱚᱞᱤᱠ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱤᱭᱟᱝ ᱟᱨ ᱪᱤᱭᱟᱞᱤᱝ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱱᱟᱠᱜᱟ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱒᱒᱕᱐ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱥᱟᱸᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱮᱵᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟᱠᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱦᱟᱲ ᱯᱟᱨᱵᱚᱫ, ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱩᱨᱩ, ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱶᱟᱨ ᱟᱲᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱟᱛᱩ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱯᱳᱣᱨᱳᱥᱚᱵᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱔᱐᱐᱐ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱢᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱥᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱡᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Doing Business in China – Survey". Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Archived from the original on 5 August 2013. Retrieved 5 August 2013.
  2. "China: Chóngqìng (Districts and Counties) - Population Statistics, Charts and Map". Archived from the original on 17 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2019. Retrieved 16 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2019.
  3. 2015年重庆常住人口3016.55万人 继续保持增长态势 (in Chinese (China)). Chongqing News. 28 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2016. Archived from the original on 29 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2016. Retrieved 13 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2016.