ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱫ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱷᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱢᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱚᱵᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱬᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱡᱷᱚᱜ, ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮᱭ ᱫᱟᱜᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱬᱜᱚᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱧᱡᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱛᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱟ ᱾

ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱯᱚᱛᱤ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱢᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱞᱫᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ?

ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱚᱪᱚᱣᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱠᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱜ ᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱣᱟᱹᱝ ᱨᱮᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱢᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ-ᱟ, ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱭᱟᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱱᱮᱡ ᱮᱱᱮᱡ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱮᱫ ᱟ, ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱛᱚᱯᱚᱞᱟᱥᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱚᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ, ᱫᱤᱵᱤ, ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜ-ᱟ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱤᱲᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ, ᱫᱤᱵᱤ, ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱾

ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱫᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱫᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱴᱤᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱴᱤᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱵᱩᱣᱟᱹᱝ ᱰᱟᱹᱱᱴᱤᱡ ᱨᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱾