ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱹᱰᱷᱟᱹᱭ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱚᱴᱷᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱟᱣ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱮ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱬᱟᱜ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱩᱢᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱡᱷᱚᱜ, ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱰᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱮᱜᱼᱟ᱾ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱠᱛᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱬᱜᱚᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱜᱩᱯᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱱ ᱫᱤᱵᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱤᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱧᱡᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱛᱮᱡ ᱫᱩᱜ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱯᱟᱭᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱛᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱚᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱟ ᱾

ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱨᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ, ᱟᱹᱜᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱢᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱾ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱫᱤᱞᱫᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ?

ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱫᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱡᱚᱱᱟ ᱚᱝᱥᱟᱨ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱹᱵᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱚᱪᱚᱣᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱟᱜ ᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱩᱣᱟᱹᱝ ᱨᱮᱠᱚ ᱩᱠᱩ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱢᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤᱭᱟᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱾ ᱮᱱᱮᱡ ᱮᱱᱮᱡ ᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱭᱚᱜᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱮᱫ ᱟ, ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱡᱷᱚᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱛᱚᱯᱚᱞᱟᱥᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱚᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ, ᱫᱤᱵᱤ, ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱤᱲᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ᱾ ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱱᱚᱢ, ᱠᱟᱡᱚᱞ, ᱫᱤᱵᱤ, ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱷᱚᱜ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ, ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱟᱥᱟᱸᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱾

ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ

ᱫᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱫᱤᱵᱤ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ

ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱱᱚᱰᱚᱠᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱵᱟᱦᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱨᱮ

ᱫᱮᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ

ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ

ᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱦᱟᱭ ᱨᱮ

ᱢᱤᱫ ᱴᱤᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮ

ᱵᱟᱨ ᱴᱤᱰᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱵᱩᱣᱟᱹᱝ ᱰᱟᱹᱱᱴᱤᱡ ᱨᱮ

ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢᱮ ᱥᱤᱱᱫᱩᱨ

ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱟᱡᱚᱞ ᱾