ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱮᱭᱟ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱩᱯᱚᱡᱮᱞᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ-ᱟ ᱺ