Jump to content

ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱟ-ᱤᱛᱷᱟᱜᱚᱨᱟᱥ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱭᱩᱠᱞᱤᱰᱭᱚ ᱡᱭᱟᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱢᱠᱚᱱ ᱛᱨᱤᱵᱷᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱤᱰ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱢᱤᱠᱚᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾


ᱡᱟᱦᱟᱸ c ᱥᱟᱢᱠᱚᱱ ᱛᱨᱤᱵᱷᱩᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱟᱨ a ᱟᱨ b ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱷᱩᱡᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱟᱭᱛᱷᱜᱚᱨᱟᱥ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱞᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱯᱨᱟᱢᱯᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱜᱨᱟᱸᱛᱷ ᱵᱚᱫᱷᱟᱭᱟᱱ ᱥᱷᱩᱞᱵᱥᱩᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱡᱮ ᱵᱮᱵᱤᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱮᱞᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱷᱟᱱᱛ ᱮ ᱵᱟᱫᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱶᱟ ' ᱵᱚᱫᱷᱟᱭᱟᱱ- ᱯᱟᱭᱛᱷᱜᱚᱨᱟᱥ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ' ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱩᱯ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱨᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ c ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱷᱩᱡᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱟᱜ a ᱟᱨ b ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱟᱢᱮᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱤᱠᱟᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱸᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱞᱣᱡᱨ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱮᱢᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱛᱚᱵᱽ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤᱥ ᱮᱞᱠᱷᱟ, ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ, ᱮᱢᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱜᱮᱵᱽᱨᱟ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱞᱭᱩᱞᱚᱡ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟ᱾