ᱮᱠᱥᱴᱚᱨᱱᱟᱠ ᱮᱱᱟᱞ ᱥᱯᱤᱱᱪᱚᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱮᱠᱥᱴᱚᱨᱱᱟᱠ ᱮᱱᱟᱞ ᱥᱯᱤᱱᱪᱚᱨ
Anorectum-en.svg
Gray1079.png
Coronal section through the anal canal. B. Cavity of urinary bladder V.D. Ductus deferens. S.V. Seminal vesicle. R. Second part of rectum. A.C. Anal canal. L.A. Levator ani. I.S. Sphincter ani internus. E.S. Sphincter ani externus.
ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱮ
Nerve Branch from the fourth sacral and contributions from the inferior hemorrhoidal branch of the pudendal nerve
ᱠᱟᱹᱢᱤ Keep the anal canal and orifice closed
ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯᱤᱫ
ᱞᱟᱛᱤᱱ Sphincter ani externus
ᱴᱤᱮ A04.5.04.012
ᱮᱯᱷᱮᱢᱮ 21930
Anatomical terms of muscle

ᱮᱠᱥᱴᱚᱨᱱᱟᱞ ᱮᱱᱟᱞ ᱥᱯᱤᱱᱪᱚᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱷᱞᱮᱴ ᱥᱠᱮᱞᱴᱚᱱ ᱢᱚᱥᱚᱞᱥ ᱯᱷᱟᱭᱵᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱞᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱭᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱤᱱᱴᱤᱢᱮᱴᱞᱤ ᱮᱰᱦᱮᱨᱮᱱᱴ ᱥᱠᱤᱱ ᱮᱱᱟᱥ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱠᱥᱴᱚᱨᱱᱟᱞ ᱮᱵᱟᱞ ᱥᱯᱤᱱᱪᱚᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱘ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱐ ᱥᱮᱢᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱮᱱᱴᱤᱨᱤᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱚᱥᱴᱤᱨᱤᱭᱟᱨ ᱮᱠᱥᱴᱚᱨᱢᱞᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ, ᱟᱨ ᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱯᱚᱡᱤᱴ ᱨᱮ ᱒.᱕ ᱥᱮᱢᱤ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱰᱤᱯᱷᱮᱠᱴᱤᱝ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱯᱤᱱᱪᱚᱨ ᱢᱚᱥᱚᱞᱥ ᱨᱤᱴᱨᱮᱠᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ : ᱥᱩᱯᱟᱨᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱟᱨ ᱰᱤᱯ

ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]