ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱦᱟᱸ -: ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱵᱚᱸ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ -:

᱑-ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Sunday

᱒-ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Monday

᱓-ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Tuesday

᱔-ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Wednesday

᱕-ᱥᱟᱹᱨᱫᱤ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Thursday

᱖-ᱡᱟᱹᱨᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Friday

᱗-ᱧᱩᱦᱩᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ - Saturday ᱾