ᱯᱚᱞ ᱥᱟᱦ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱯᱚᱞ ᱥᱟᱦ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱑᱙᱘᱙
ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟ.
ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱭᱚᱠ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱒᱐᱑᱒ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡᱽ

ᱯᱚᱞ ᱥᱟᱦ En:Paul Shah ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱮᱯᱟᱞᱤ ᱱᱟᱭᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟᱭ । ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱯᱟ.ᱦᱤᱞ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ "'ᱛᱤᱢᱨᱳ ᱭᱟᱫᱢᱟ ᱨᱚᱦᱚᱱᱪᱷᱩ ᱚᱪᱮᱞ"' (ne: तिम्रो यादमा रहन्छु अचेल) ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭᱚᱠ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ । ᱩᱱᱤ ᱑᱕᱐ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟ.ᱥᱛᱤ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱥᱟ.ᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟᱠᱤᱱ । ᱩᱱᱤ ᱱᱩᱣᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ नाई नभन्नू ल ४ ᱱᱟᱤ ᱱᱚ ᱵᱷᱚᱱᱱᱩ ᱞᱚ ᱔ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟᱭ। ᱩᱱᱤ ᱱᱩᱣᱟ ᱪᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱒᱐᱑᱒ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟ.ᱵᱤᱡᱽ ᱠᱟ.ᱢ ᱮᱫᱟᱭ ।

ᱯᱷᱤᱞᱢᱤᱜᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱒᱐᱑᱒

 • ᱠᱳ ᱦᱳᱞᱟ ᱛᱭᱳ
 • ᱦᱚᱱᱤ ᱵᱚᱱᱤ

᱒᱐᱑᱓

 • ᱯᱩᱨᱬᱤᱢᱟᱠᱳ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱟ
 • ᱟᱤ ᱞᱚᱵᱷ ᱭᱩ

᱒᱐᱑᱔

 • ᱯᱩᱱᱚᱨᱡᱚᱱᱢᱚ
 • ᱯᱷᱤᱫᱟ
 • ᱱᱚᱭᱚᱱ ᱵᱷᱚᱨᱤ

᱒᱐᱑᱕

 • ᱛᱤᱢᱤ ᱵᱤᱱᱟ
 • ᱛᱤᱢᱤᱞᱟᱤ

᱒᱐᱑᱖

 • ᱭᱳ ᱥᱟᱥ
 • ᱡᱤᱱᱫᱚᱜᱤᱠᱳ ᱭᱟᱛᱨᱟ

ᱠᱟ.ᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • ᱡᱳᱱᱤ ᱡᱮᱱᱴᱚᱞ ᱢᱭᱟᱱ
 • ᱱᱟᱤ ᱱᱚ ᱵᱷᱚᱱᱱᱩ ᱞᱚ - ᱔
 • ᱯᱨᱮᱢᱜᱤᱛ - ᱒
 • ᱢᱚ ᱭᱚᱥᱛᱳ ᱜᱤᱛ ᱜᱟᱩᱪᱷᱩ
 • ᱵᱤᱨ ᱵᱤᱠᱨᱚᱢ-᱒

ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ.[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 • ᱵᱤᱱᱫᱟᱵᱚᱥᱤᱱᱤ ᱢᱤᱩᱡᱤᱠ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ. ᱒᱐᱗᱑
 • ᱰᱤ ᱥᱤᱱᱮ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ. ᱒᱐᱗᱒
 ᱱᱟᱤ ᱱᱚ ᱵᱷᱚᱱᱱᱩ ᱞᱚ-᱔
 • ᱥᱩᱨᱭᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢᱚ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ.

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]