ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱞ, ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱥᱚᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱨ ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱾[᱑][᱒][᱓]

ᱥᱮᱪᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ, ᱚᱨᱛᱷᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ (spelling), ᱟᱞᱯᱷᱟᱵᱮᱴᱤᱠᱥ, ᱯᱷᱚᱱᱤᱠᱥ, ᱯᱷᱳᱱᱮᱢᱤᱠᱥ ᱟᱣᱟᱨᱱᱮᱥ, ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ, ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ, ᱯᱷᱞᱣᱮᱱᱥᱤ, ᱟᱨ ᱢᱳᱴᱤᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ
ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱼᱟ ᱾[᱔] Photo: Reading a newspaper in Catania, Sicily.

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱘᱐᱐᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱒᱐᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ? ᱲᱛᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫᱮᱫᱼᱟ ᱾ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱙ ᱥᱮ ᱑᱐ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱟᱨ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾

ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱮ ᱟᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭᱢ ᱧᱟᱢᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱢ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟ.

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Definition of 'Read'". Merriam-Webster. 17 July 2023.
  2. "READ definition and meaning | Collins English Dictionary".
  3. "READ | English meaning - Cambridge Dictionary".
  4. Research evidence on reading for pleasure, Department for Education, England, DFE-57519-2012. 2012.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]