Jump to content

ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ (Proteomics)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ (Protein pattern analyzer)


ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ (Proteomics) ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ-ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱥᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟᱱ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱷᱟᱣ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ, ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮ, ᱟᱨ ᱩᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱚᱪᱚᱭᱟᱭ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱥᱤᱠᱟ ᱨᱮ, ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱥᱮᱦᱮᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱢᱤᱱᱚ ᱮᱥᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱞᱮᱝ ᱥᱮᱸᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱒᱐ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱢᱤᱱᱚ ᱮᱥᱤᱰ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢᱤᱱᱚ ᱮᱥᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱜᱩᱱ ᱡᱩᱫᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱩᱠᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱟ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱟᱥᱚᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱠᱚᱥᱤᱠᱟ ᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ (Proteomics) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱤᱱᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ᱾ ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱸᱠᱟ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ ᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ (disease marker, ᱰᱤᱡᱤᱡ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨ) ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱠᱮᱸᱥᱟᱨ, ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱚᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟᱹᱣᱟ, ᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ nutrient ᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱯᱟᱲᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱟᱱᱟᱥᱯᱟᱛᱤ ᱥᱚᱥᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱪᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ gene ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱸᱫᱚᱡ ᱞᱟᱹᱜᱟᱣ ᱟᱨ environmental ᱛᱟᱱᱟᱣᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱴᱤᱚᱢᱤᱠᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱭᱟᱞᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱱᱩᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱶᱟ ᱦᱚᱨ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱨᱚᱜ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱨᱵᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱟ᱾

ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱨᱚᱴᱤᱱ

ᱵᱤᱴᱟᱢᱤᱱ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]