ᱯᱨᱮᱢ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱟᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱨᱮᱢ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱢᱟᱝ (ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱕ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱖᱘), ᱫᱟ ᱯᱤ. ᱮᱥ. ᱜᱚᱞᱟᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱭᱟ ᱾ ᱱᱩᱭᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱡᱽᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱠᱠᱤᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱠᱤᱢ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱚᱨᱪᱟ (SKM) ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱱ ᱱᱮᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱠᱤᱢ ᱰᱮᱢᱚᱠᱨᱮᱴᱤᱠ ᱯᱷᱨᱚᱱᱴ (SDF) ᱨᱮᱱ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾