Jump to content

ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱤᱫᱚ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ, ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱭᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱑]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱮᱱᱮᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱟᱨ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱧᱩᱛ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱜ ᱠᱮᱢᱯ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱒᱑ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱞ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾[᱒]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Phulo Murmu and Jhano Murmu: Remembering the women warriors of Santhal Rebellion". One India. Retrieved 1 January 2023.
  2. "Phulo Murmu and Jhano Murmu : The women revolutionaries of Santhal Rebellion". adivasi Resurgence. Archived from the original on 1 January 2023. Retrieved 1 January 2023.

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]