Jump to content

ᱵᱟᱜᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱪᱷᱟᱸᱪ:Geobox image

ᱵᱟᱜᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱰᱟ ᱠᱟᱱᱟ । ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱟᱜᱫᱣᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴᱷᱚᱢᱟᱱᱰᱩ ᱥᱩᱨᱛᱮ ᱟ.ᱛᱩᱜ-ᱟ । ᱴᱮᱠᱩ ᱫᱳᱵᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱤᱥᱱᱩᱢᱚᱛᱤ ᱜᱟᱰᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱥᱟᱜ-ᱟᱭ । ᱪᱳᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱞᱪᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱯᱛᱭᱚᱠᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱛᱚᱨᱟᱤ ᱥᱮᱡᱽ ᱮ ᱟᱛᱩᱜ-ᱟ । ᱱᱩᱣᱟ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱢᱤᱠ ᱜᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ।

ᱪᱤᱛᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]