ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱡᱟᱛᱤᱳ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
National Flag Bangladesh 001

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱛᱤᱳ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱦᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱲ ᱯᱩᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱦᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱠᱨᱤᱛᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵᱽ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱥᱤᱸᱜᱤ, ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱᱚᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱛᱢᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱝᱠᱩᱭᱟᱜ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ᱾ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱛᱤᱳ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱑᱙᱗᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱑᱗ ᱡᱟᱱᱩᱭᱟᱨᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ-ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱙᱗᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱᱚᱛᱟ ᱞᱟᱲᱦᱟᱹᱭ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱮᱠᱚᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱟᱜ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱱᱪᱤᱛᱨᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱭᱟᱨᱤ ᱑᱙᱗᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱛᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱪᱤᱛᱨᱚ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱚᱪᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾