Jump to content

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ

ᱴᱷᱟᱶ ᱯᱟᱛᱨᱚᱢᱚᱦᱩᱞᱯᱟᱱᱤ , ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱱᱚᱠᱥᱟ Map

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱫᱚ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱧᱡᱽ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱛᱨᱚᱢᱚᱦᱩᱞᱯᱟᱱᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱨᱚᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱑ ᱠᱤᱢ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱾

ᱴᱷᱟᱹᱶ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱫᱚ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱨᱚᱰ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱑ ᱠᱤᱢ ᱜᱟᱱ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱹᱨᱯᱟᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱭᱨᱚᱢᱯᱩᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱚᱥ ᱵᱷᱚᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱚᱦᱚᱲᱫᱟ ᱵᱚᱥ ᱥᱴᱟᱱᱰ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾[᱑]

ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱾ ᱟᱡᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟᱸ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱾

ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱯᱟᱛᱚᱵ ᱢᱩᱨᱩᱭ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱹᱞᱤᱠ

ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱟᱢᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱶᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱢᱩᱨᱩᱭᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Santali Books". wesanthals.tripod.com. Retrieved 2023-01-08.