Jump to content

ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱱᱴ ᱵᱷᱟᱱ ᱜᱚᱜᱷ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱱᱴ ᱵᱷᱟᱱ ᱜᱚᱜᱷ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱓᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱘᱕᱓

ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰᱥ

ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱒᱙ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱘᱙᱐

ᱯᱨᱷᱟᱱᱥ

ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱛᱟᱭ Sorrow (1882)

The Potato Eaters (1885)

Sunflowers (1887)

Bedroom in Arles (1888)

The Starry Night (1889)

Portrait of Dr. Gachet (1890)

Wheatfield with Crows (1890)

ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱱᱴ ᱩᱭᱞᱤᱭᱟᱢ ᱵᱷᱟᱱ ᱜᱚᱜᱷ (Dutch: [ˈvɪnsɛnt ˈʋɪləm vɑn ˈɣɔx] ( listen);[᱑] ᱓᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱘᱕᱓ – ᱒᱙ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱘᱙᱐) ᱫᱚ ᱰᱟᱪ Post-Impressionist ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱛ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱟᱜ ᱒᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮ ᱫᱦᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨᱮ ᱟᱸᱠᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ, ᱵᱟᱦᱟ, ᱦᱚᱲᱠᱩᱭᱟᱜ ᱢᱮᱛᱦᱟ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱤᱵ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤᱠᱩ ᱱᱩᱠᱩᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭ ᱯᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱨᱟᱠᱟᱯᱮᱠᱩ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱢᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱪ ᱟᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ[᱒][᱓] ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱓᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ suicide ᱠᱟᱴᱮᱡ ᱮ ᱜᱚᱪ ᱞᱮᱱᱟ᱾

ᱵᱟᱞᱮ ᱚᱠᱛᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱑᱘᱕᱓ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱱᱮᱫᱟᱨᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱨᱟᱭᱤᱰ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱲᱮ ᱜᱨᱩᱴ ᱡᱩᱱᱰᱟᱨᱛᱷ ᱧᱤᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱛᱚᱨᱮ ᱵᱷᱤᱱᱥᱮᱱᱴ ᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ᱾[᱔] ᱵᱟᱞᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱩᱯᱪᱟᱯ ᱢᱟᱪᱷᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱑᱘᱖᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱟᱛᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱠᱩ ᱵᱷᱳᱨᱛᱤ ᱞᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱘᱖᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱟᱹᱠᱩ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱒᱐ ᱢᱟᱭᱤᱞ ᱥᱟᱸᱜᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱳᱰᱤᱝ ᱤᱥᱠᱩᱞᱨᱮᱠᱩ ᱵᱷᱳᱨᱛᱤ ᱞᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱘᱖᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱴᱤᱞᱵᱟᱨᱜᱮᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱠᱩ ᱵᱷᱳᱨᱛᱤ ᱠᱮᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱩᱱᱤᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮ ᱪᱤᱛ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱑᱘᱗᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱞᱡᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ Mine ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱮᱥᱠᱮᱪ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱩᱛᱟᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. The pronunciation of "Van Gogh" varies in both English and Dutch. Especially in British English it is /ˌvæn ˈɡɒx/ van-GOKH-' or sometimes /ˌvæn ˈɡɒf/ van-GOF-'. U.S. dictionaries list /ˌvæn ˈɡoʊ/van-GOH-', with a silent gh, as the most common pronunciation. In the dialect of Holland, it is [ˈvɪnsɛnt fɑŋˈxɔx] ( শুনুন), with a voiceless V. He grew up in Brabant (although his parents were not born there), and used Brabant dialect in his writing; it is therefore likely that he himself pronounced his name with a Brabant accent: [vɑɲˈʝɔç], with a voiced V and palatalized G and gh. In France, where much of his work was produced, it is [vɑ̃ ɡɔɡə]
  2. Tralbaut (1981), 286,287
  3. Hulsker (1990), 390
  4. http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/expressionism/Vincent-Van-Gogh.html
  5. ᱕.᱐ ᱕.᱑ Naifeh & Smith (2011), 819–820.