ᱛᱚᱣᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱜᱞᱟᱥ ᱯᱮᱨᱮᱪ ᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱭᱟ

ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱩᱸᱰ ᱫᱟᱜ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱴᱠᱟᱴᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱖᱐᱐ ᱠᱳᱴᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱩᱡᱤᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱤᱱ, ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾

ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮᱛᱮᱧ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱥᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱾

ᱡᱚᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱩᱱᱩᱭᱟᱠᱚ ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱩᱱᱩᱭ ᱠᱚ ᱡᱤᱵᱽ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱚᱭᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮᱠᱳ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ ᱾ ᱜᱟᱹᱭ, ᱵᱤᱛᱠᱤᱞ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤ ᱛᱚᱣᱟᱜᱮ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱜᱚᱱᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱸᱜᱚᱞᱤ ᱣᱤᱠᱤ

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]