ᱛᱚᱣᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱜᱞᱟᱥ ᱯᱮᱨᱮᱪ ᱜᱟᱹᱭ ᱛᱚᱭᱟ

ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱩᱸᱰ ᱫᱟᱜ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱩᱱᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱜ ᱛᱚᱣᱟᱫᱚ ᱟᱴᱠᱟᱴᱟ ᱛᱚᱭᱟᱠᱳ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟ ᱧᱩ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱡᱟᱱᱳᱣᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱖᱐᱐ ᱠᱳᱴᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱜᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱱᱤᱣᱡᱤᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱤᱱ, ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱾

ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭᱠᱳ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱮᱛᱮᱧ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱡᱟᱱᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱥᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱾

ᱡᱚᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱱ ᱡᱤᱵᱽ ᱨᱤᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱩᱱᱩᱭᱟᱠᱚ ᱾ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱣᱟᱠᱳ ᱥᱟᱨᱥᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱚᱣᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱩᱱᱩᱭ ᱠᱚ ᱡᱤᱵᱽ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱚᱭᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮᱠᱳ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱳ ᱧᱩᱭᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱟᱨᱟᱭᱟ᱾ ᱜᱟᱹᱭ, ᱵᱤᱛᱠᱤᱞ, ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤ ᱛᱚᱣᱟᱜᱮ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱛᱚᱣᱟ ᱧᱩ ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱣᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱱᱤᱥᱠᱳ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱜᱚᱱᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱞᱠᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱸᱜᱚᱞᱤ ᱣᱤᱠᱤ

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱰ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]