ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱡ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱸ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱸᱴᱷ ᱟᱹᱲᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ(Santali Wiktionary Incubator Dictionary) ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]