ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭᱤᱡ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱟᱞ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱸ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]