ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Cuneiform script2

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱨᱳᱲ) ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ definition ᱫᱚ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ definition ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱟᱹᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱠᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩ ᱵᱩᱡᱷᱦᱟᱹᱣ ᱚᱪᱚᱭᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ communication ᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱳᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱤᱱᱟᱜᱠᱩ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚᱠᱩ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ᱾ ᱚᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚᱠᱩ ᱪᱤᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱴᱟᱜ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱱᱩᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮᱠᱩ ᱯᱟᱨᱪᱷᱟᱣᱟ᱾ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱷᱚᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱢᱤᱢᱤᱫᱽ ᱨᱚᱠᱚᱢ᱾ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱤᱡ ᱡᱤᱵᱽ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱜᱳᱨᱩ, ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱣ, ᱯᱷᱚᱨᱟᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱥ ᱱᱚᱝᱠᱟᱠᱩ ᱢᱮᱱᱟ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱲᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱠᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱧᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱩ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (Sign) ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]