ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ

ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱧᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱜᱟᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱯ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱲᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱦᱤᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱷᱟᱛ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱜᱷᱟᱛ ᱥᱟᱦᱟᱶ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱶ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱚᱛ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱵᱤᱧ, ᱠᱤᱫᱤᱧ, ᱨᱚᱴᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱰᱟᱭᱱᱮᱥᱚᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱬᱩ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱠᱚᱨᱚᱲ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱜᱟᱶ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢᱮ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱾

ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱒᱘᱐,᱐᱐᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱨᱮᱭ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱡ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱚᱯᱷᱟᱛ ᱾ ᱟᱠᱚᱶᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱛᱟᱹᱦᱩᱸ ᱥᱮᱬᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱾

ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ, ᱦᱟᱨᱛᱟ, ᱡᱟᱝ, ᱥᱤᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱶ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱝᱜᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ - ᱢᱮᱫ, ᱢᱩ, ᱢᱚᱪᱟ, ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱛᱟ

ᱥᱟᱺᱜᱽᱭᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱶᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]