ᱚᱞ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱚᱞ – ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱰᱮ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱨ ᱪᱤᱠᱷᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ᱾