Jump to content

ᱨᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱮᱢ ᱟᱨ ᱟᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱾
ᱨᱮᱫ:Abinash Mansingh.jpg
ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱯᱷᱚᱝᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱭ

ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱫ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱰᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ (ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱺ Speech) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]