ᱨᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱮᱢ ᱟᱨ ᱟᱭ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱾

ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱛᱮᱫ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱰᱮᱜᱮ ᱨᱚᱲ (ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱺ Speech) ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]