Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱾