Jump to content

ᱟᱹᱲᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱨᱚᱲᱜᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱛᱮᱫ ᱮ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱺᱼ ᱧᱩᱱᱩᱢ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ, ᱠᱟᱱᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ, ᱜᱩᱱᱩᱱ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ (Part of speech)

ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • '' ᱥᱟᱶ '' ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ 'ᱚᱛ' ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾
  • '' ᱥᱟᱶ '' ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ 'ᱛᱤ' ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]