ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱫᱤᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱩᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱠᱚ ᱾

ᱟᱸᱴ ᱟᱹᱲᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]