ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱞᱤᱵᱤᱭᱟ ᱨᱤᱱ ᱟᱫᱤᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱦᱟᱣ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱷᱚᱜ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱱᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱩᱱ ᱡᱷᱚᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱲᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱡ ᱠᱚ ᱾

ᱟᱸᱴ ᱟᱹᱲᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]