Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱓ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱓ ᱾