Jump to content

ᱛᱟᱦᱮᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱛᱟᱦᱮᱨ

ᱛᱟᱦᱮᱨ ᱱᱟᱹᱲᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ

ᱥᱟᱭᱮᱬᱥᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ Cucumis sativus

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱢᱮᱴᱟᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱭᱳ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱤᱛᱩ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚ ᱮᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱦᱮᱨ ᱡᱮᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱠᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱰᱟᱭᱤᱵᱮᱴᱤᱥ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱾ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱚᱸᱜᱚᱥ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱨ ᱤᱛᱤᱞ ᱟᱱ ᱠᱚᱢᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱥᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ, ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱯᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ, ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱳᱴᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱚᱡᱷᱽᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱨ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]