ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟ.ᱨᱤᱥ ᱡᱟ.ᱱᱤ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱨ ᱠᱟ.ᱢᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ-:ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱟᱢᱮᱴ ᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱑ᱼᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱜᱼᱯᱩᱨᱩᱫᱷᱩᱞᱼᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱒ᱼᱢᱩᱨᱢᱩᱼᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ/ᱱᱟᱭᱠᱮᱼᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱓ᱼᱠᱤᱥᱠᱩᱼᱨᱟᱯᱟᱡᱽ/ᱨᱟᱡᱟ ᱔ᱼᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢᱼᱠᱟᱹᱨᱡᱤᱼᱫᱮᱣᱟᱱ, ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱕ᱼᱢᱟᱺᱨᱰᱤᱼᱠᱤᱥᱟᱹᱬᱼᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ,ᱥᱚᱨᱫᱟᱨ ᱖ᱼᱥᱚᱨᱮᱱᱼᱥᱤᱯᱟᱹᱦᱤᱼᱥᱮᱱᱟ,ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱗ᱼᱴᱩᱰᱩᱼᱨᱩᱥᱤᱠᱟᱼ ᱢᱟᱹᱫᱟᱹᱲᱤᱭᱟ,ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱘ᱼᱵᱟᱥᱠᱮᱼ ᱵᱮᱯᱟᱨᱨᱤᱭᱟᱹᱼ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱮᱯᱟᱨ,ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱙ᱼᱵᱮᱥᱨᱟᱼᱱᱟᱪᱚᱱᱤᱭᱟᱹᱼᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱾ ᱟᱨ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱪᱚᱠᱚ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱪᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟᱛ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱠᱚᱣᱟᱦ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱯᱚᱨᱢᱟᱬ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱲᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]