Jump to content

ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱤᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]