ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱯᱷᱳᱴᱮᱞ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱤᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱜᱼᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]