ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱮᱯᱟᱞᱤᱴᱤ
Skanderbeg square tirana 2016.jpg
Toptani Shopping Mall Tirana 2016.jpg
Tirana Kapllan Pasha Tomb.jpg
Catedral de la Resurección de Cristo, Tirana, Albania, 2014-04-17, DD 13.JPG
Great-Mosque-of-Tirana-2018.jpg
Castillo de Petrela, Petrela, Albania, 2014-04-17, DD 07.JPG
Clock Tower Tirana 2017.jpg
Tirana from South.jpg
ᱜᱷᱩᱲᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ: The Skanderbeg Square, Kapllan Pasha Tomb, Grand Mosque, Clock Tower, Grand Park,Petrelë Castle, Resurrection Orthodox Cathedral and Toptani Center.
Flag of Tirana.svg

Flag
Stema e Bashkisë Tiranë.svg

ᱥᱤᱞ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ is located in ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ is located in ᱵᱚᱞᱠᱟᱱ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ is located in ᱤᱭᱩᱨᱚᱯ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
Coordinates: 41°19′44″N 19°49′04″E / 41.32889°N 19.81778°E / 41.32889; 19.81778Coordinates: 41°19′44″N 19°49′04″E / 41.32889°N 19.81778°E / 41.32889; 19.81778
ᱫᱤᱥᱚᱢ  ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ
ᱠᱟᱭᱩᱱᱴᱤ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱮᱯᱟᱞᱤᱴᱤ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ
ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱑᱖᱑᱔
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • ᱢᱮᱭᱚᱨ ᱮᱨᱤᱭᱳᱱ ᱵᱷᱮᱞᱤᱭᱟᱡᱽ[᱑] (ᱥᱳᱥᱟᱞᱤᱥᱴ ᱯᱟᱨᱴᱤ)
 • ᱪᱟᱭᱨᱮᱛ ᱴᱳᱱᱤ ᱜᱳᱜᱩ[᱒]
ᱮᱨᱤᱭᱟ [᱓]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱮᱯᱟᱞᱤᱴᱤ 1110.03 ᱠᱤᱢᱤ (428.58 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
 • ᱭᱩᱱᱤᱴ 41.8 ᱠᱤᱢᱤ (16.1 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱩᱥᱩᱞ 110 ᱢᱤᱴᱚᱨ (360 ᱯᱷᱩᱴ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ (᱒᱐᱑᱑)[᱔][᱕]
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 502/ᱠᱤᱢᱤ2 (1300/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱮᱯᱟᱞᱤᱴᱤ ᱕᱕᱖,᱔᱒᱒
 • ᱭᱩᱱᱤᱴ ᱔᱑᱘,᱔᱙᱕
Demonym(s) ᱛᱤᱨᱟᱱᱤᱥ (ᱠᱩᱲᱤ) ᱛᱤᱨᱟᱱᱟᱥ (ᱠᱚᱲᱟ)
ᱛᱤᱨᱳᱱᱮᱥ (ᱠᱩᱲᱤ) ᱛᱤᱨᱳᱱᱥ (ᱠᱚᱲᱟ)
(ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ)
ᱥᱤ.ᱤ.ᱴᱤ (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+᱑)
 • ᱥᱤᱛᱩᱝ (DST) ᱥᱤ.ᱤ.ᱮᱥ.ᱴᱤ (UTC+᱒)
ᱯᱤᱱ ᱠᱳᱰ ᱑᱐᱐᱑–᱑᱐᱒᱘, ᱑᱐᱓᱑
ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱳᱰ(ᱠᱚ) +᱓᱕᱕ (᱐) ᱔
ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱟᱱ ᱴᱤ.ᱟᱨ
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ tirana.al

ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ (ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟᱱ: Tiranë) ᱫᱚ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱮ ᱜᱷᱮᱨᱟᱣ ᱮᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱭ-ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱨᱮ ᱚᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟᱭ ᱦᱚᱭ-ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱩᱨ ᱒,᱕᱔᱔ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱵᱮᱲᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱖][᱗]

ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱑᱖᱑᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱮᱢᱟᱱ ᱯᱟᱥᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱑᱙᱒᱐ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱔ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲᱦᱤ (4th century) ᱨᱮ ᱨᱳᱢᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱵᱟᱭᱡᱮᱱᱴᱟᱭᱤᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣ ᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱥᱴᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱮᱴᱨᱮᱞᱮ ᱠᱟᱥᱴᱮᱞ ᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱒᱐ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱒᱐ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ, ᱞᱩᱥᱱᱡᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱝᱜᱽᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱾

ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱ, ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ (modern) ᱦᱚᱭ, ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ, ᱨᱮᱞ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱚᱠ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱚᱯᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ, ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ, ᱵᱮᱯᱟᱨ-ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ, ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱤᱱᱟᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱵᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱽ ᱚᱲᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱒᱐᱒᱒ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱚᱲ ᱮᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱐᱘ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱖,᱑᱖,᱓᱙᱖ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱾[᱘]

᱑᱗᱐᱓ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱔,᱐᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱑᱘᱒᱐ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱑᱒,᱐᱐᱐ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱑᱙᱒᱓ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱑᱐,᱘᱔᱕ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱸᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

᱑᱙᱕᱐ ᱜᱮᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱤᱞᱯᱚ-ᱠᱟᱹᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱑᱙᱖᱐ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱑,᱓᱗,᱐᱐᱐ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱾

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Mayor of Tirana". Bashkia Tiranë. Archived from the original on 23 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. Retrieved 23 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. 
  2. "Municipal chairman of Tirana". Bashkia Tiranë. Archived from the original on 23 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. Retrieved 23 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. 
  3. "Bashkia Tirana". Albanian Association of Municipalities (AAM). Archived from the original on 12 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2020. Retrieved 12 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2020. 
  4. "Profili i bashkisë Tiranë". 11 ᱢᱮ 2015. Archived from the original on 14 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2017. Retrieved 8 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2018. Popullsia: Sipas censusit të vitit 2011, në territorin e bashkisë së re Tiranë banojnë 557,422 banorë, ndërsa sipas Regjistrit Civil banojnë 757,361 banorë. Me një sipërfaqe prej 1,110.03 kilometrash katrorë, densiteti i popullsisë sipas të dhënave të Censusit është 502 banorë/ km2 ndërsa sipas Regjistrit Civil, densiteti është 682 banorë km2.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  5. "Censusi i popullsisë dhe banesave/ Population and Housing Census–Tiranë (2011)" (PDF) (in Albanian). Instituti i Statistikës (INSTAT). p. 84. Archived from the original (PDF) on 23 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2017. Retrieved 24 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2020. 
  6. "Sunniest Cities in Europe". currentresults.com. p. 1. 
  7. "European Cities With the Wettest, Rainiest Weather". currentresults.com. p. 1. 
  8. ᱦᱚᱲᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ Archived ᱒᱐᱐᱘-᱐᱙-᱑᱑ at the Wayback Machine. tirana.gov.al ᱠᱷᱚᱱ (ᱟᱠᱵᱮᱱᱤᱭᱟᱱ)