Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱝᱠᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾