ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ (Lantern)

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
᱑᱕ ᱥᱮᱱᱪᱩᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ Candle ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ


ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ (ᱤᱝᱞᱤᱥ:lantern) ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱭᱜᱟ ᱠᱩᱴᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱮᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱥᱨᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ (signalling) ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ᱾ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱴᱚᱨᱚᱪ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱟᱜ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱽ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱛᱮ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ lantern ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱛᱮ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ kerosine oil ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱷᱟᱥᱞᱮᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱤᱬᱤᱡᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱚᱨ ᱟᱹᱴ ᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱤᱬᱤᱸᱡᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ-ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜ-ᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱩᱯᱠᱟᱨᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱱᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ-- •ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱜᱮ ᱤᱬᱤᱡ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ •ᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ

ᱥᱟᱡᱟᱣᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ (ᱠᱚᱸᱫᱤᱞ) ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱛ ᱨᱮ ᱟᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱩᱨ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱥᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱨᱮᱞ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱜᱱᱟᱞ ᱮᱢᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱣᱤᱥᱚᱠᱛ ᱜᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱼᱟ᱾ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱢᱚᱱᱚ ᱟᱠᱥᱟᱭᱰ ᱵᱤᱥ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱭᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱷᱟᱴᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱫᱷᱟᱱ ᱞᱟᱞᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱴᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Notes

Bibliography