ᱛᱷᱚᱠ:ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟᱠᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱠᱟᱹᱢᱤᱥᱟᱲᱟ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱒ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱒ ᱾