Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾