Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱱᱟᱪᱚᱱᱤᱭᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

nowa Thoᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱱᱟᱪᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱯᱜ-ᱟ|

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱱᱟᱪᱚᱱᱤᱭᱟᱹ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱗ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱗ ᱾