Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱕ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱕ ᱾