ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱠᱚᱨᱤᱥᱢᱟ ᱠᱚᱯᱩᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

Start a discussion about ᱠᱚᱨᱤᱥᱢᱟ ᱠᱚᱯᱩᱨ

Start a discussion