ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱐

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ English 
Santali wiki 2nd yr editathon logo.png

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱐[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ - ᱐᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱐

ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱓᱐᱐᱐ ᱵᱟᱭᱤᱴᱥ ᱟᱨ ᱓᱐᱐ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱒ ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱓᱑ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱠᱚᱯᱤᱨᱟᱭᱤᱴ (copyright) ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ᱾

ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚ (ᱴᱤ-ᱥᱟᱨᱴ) ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
  2. ᱕᱐ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱦᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚ (ᱴᱤ-ᱥᱟᱨᱴ) ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
  3. ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾

ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱚᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟ ᱦᱟᱯᱛᱟᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱚᱢᱯᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱮ ᱧᱟᱢ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱮ ᱢᱮ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱚᱢᱯᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮ ᱧᱟᱢ-ᱟ ᱾
  2. ᱦᱟᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱚᱢᱯᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱨᱮ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱚᱢᱯᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱥᱵᱚᱠ ᱟᱨ ᱴᱣᱤᱴᱚᱨ ᱠᱚᱵᱷᱚᱨ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱢᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ:

ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]