ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱐/ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 
Santali wiki 2nd yr editathon logo.png

ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱦᱤ (~~~~) ᱢᱮ ᱾

 1. R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱓:᱒᱗, ᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 2. Premchand murmu thakur (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱔᱗, ᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 3. ARYAN MURMU (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱖:᱑᱗, ᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 4. Rocky 734 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱔:᱑᱙, ᱑ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 5. Durga Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱒᱖, ᱒ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 6. ℝ𝕒𝕞𝕛𝕚𝕥 𝕋𝕦𝕕𝕦 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱔᱖, ᱒ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 7. 𝔹𝕚𝕛𝕖𝕟𝕕𝕣𝕒 ℍ𝕒𝕟𝕤𝕕𝕒 ℙ𝕦𝕣𝕦𝕕𝕙𝕦𝕝 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱕:᱔᱘, ᱒ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 8. Joy sagar Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱐:᱕᱐, ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 9. Albetudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱑:᱓᱙, ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 10. Anuradha sharen (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱔:᱑᱒, ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 11. Sagun7 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱐᱕, ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 12. --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱓᱐, ᱓ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 13. Shibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ)
 14. Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱕:᱕᱙, ᱖ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 15. Maina Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱔, ᱑᱕ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 16. MT731 (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱔᱐, ᱑᱖ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)
 17. SMarndi (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ)

[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]