Jump to content

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱧᱮᱛᱮᱞ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 

ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙

ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ


ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱣᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱞᱟ ᱾, ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱥᱣᱟ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱣᱤᱠᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱾ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱜᱜᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱶᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱱᱟᱰᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟᱱᱯᱩᱛᱷᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱾
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱤᱧᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱾

ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ

  1. ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ, ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱾
  2. ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱚ ᱑ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱐ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
  3. ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱩᱛᱱᱟᱹᱶ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾
  4. ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱥᱟᱶ ᱯᱚᱲᱛᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱾
  5. ᱚᱱᱚᱞ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱙᱐᱐᱐ ᱵᱟᱭᱤᱴᱥ ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱾
  6. ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ [[ᱛᱷᱚᱠ:ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙]] ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ ᱾