ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ 

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾

᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱙ - ᱒ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙
  • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱓᱐᱐᱐ ᱵᱟᱭᱤᱴᱥ ᱟᱨ ᱓᱐᱐ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱒ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱠᱚᱯᱤᱨᱟᱭᱤᱴ (copyright) ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ᱾
  1. ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
  2. ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱤᱡ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚ (ᱴᱤ-ᱥᱟᱨᱴ) ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱾

ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱢᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ:

ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]