ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱑

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
 ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱜᱚᱸᱲᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ English 
Santali Wikipedia 3yr editathon 1 logo.png

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱒᱐᱒᱑[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ, ᱱᱟᱣᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱢᱟ,ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱑᱕ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱠᱳᱵᱷᱤᱰ-᱑᱙ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱞ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾

ᱚᱠᱛᱚ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑ - ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑

ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱱᱟᱶᱟ ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱠᱚᱢ ᱨᱮ ᱓᱐᱐᱐ ᱵᱟᱭᱤᱴᱥ ᱟᱨ ᱓᱐᱐ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱓᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱜᱼᱢᱟ ᱾
  • ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾
  • ᱚᱱᱚᱞ ᱫᱚ ᱠᱳᱯᱤᱨᱟᱭᱤᱴ (copyright) ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ᱾

ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚ (ᱴᱤ-ᱥᱟᱨᱴ) ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
  2. ᱕᱐ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱱᱚᱞ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱛᱚ (ᱴᱤ-ᱥᱟᱨᱴ) ᱥᱟᱶ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾
  3. ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱷᱟᱣ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱾

ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱯᱛᱟᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱮ ᱧᱟᱢ-ᱟ ᱾ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱱᱮᱢ ᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱮ ᱧᱟᱢ-ᱟ ᱾
  2. ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱨᱮ ᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱩᱱ ᱮᱱᱮᱢᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱥᱵᱚᱠ ᱟᱨ ᱴᱣᱤᱴᱚᱨ ᱠᱚᱵᱷᱚᱨ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ-ᱟ ᱾

ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱢᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ:

ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫᱽ ᱢᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]