ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ :-

ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱒᱐᱑᱘ (᱑ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱓᱐ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘)
  2. ᱛᱤᱨᱞᱟ. ᱦᱚᱲᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘
  3. ᱣᱤᱠᱤ ᱞᱚᱵᱽᱥ ᱳᱢᱮᱱ ᱒᱐᱑᱙
  4. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱙

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱢᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]